cropped-logo_full.png

Jesteśmy grupą terapeutów i lekarzy, których głównym celem jest diagnoza i terapia wielowymiarowa na wszystkich płaszczyznach rozwojowych naszych Pacjentów.

Tworzymy zespół w pełnym tego słowa znaczeniu, w którym podstawową zasadą jest współdziałanie. Większość z nas współpracuje z innymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą. Znaczną część swojego wolnego czasu poświęcamy na ciągłe poszerzanie naszej wiedzy.

Centrum zostało stworzone, aby spełniać potrzeby zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.

Poza terapią dbamy również o dobrą atmosferę i wypoczynek. W wolnej chwili dzieci mogą bawić się w ogrodzie czy bawialni, a dorośli relaksować się przy kawie.

Każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

W naszych działaniach opieramy się na rzetelności i uczciwości względem siebie oraz względem naszych Pacjentów.

Uwielbiamy robić to, co robimy. Praca i ciągłe wyzwania to nasza pasja ?

Zapraszamy do nas.

IMG_1371
IMG_1367
IMG_1381
IMG_1366
IMG_1368
IMG_1365
IMG_1375
IMG_1379
IMG_1372

 

Polityka Prywatności w Espiro Centrum Terapii

Polityka prywatności, którą przygotowaliśmy ma na celu przybliżenie Ci wszystkich najważniejszych informacji o tym SKĄD, KIEDY I DLACZEGO zbieramy Twoje dane osobowe. Napiszemy Ci też o tym jakie Twoje dane przetwarzamy. Tutaj też znajdziesz informacje o tym,  czego możesz od nas wymagać i jakie masz prawa. 

 

W takim razie zaczynajmy

RODO (ang. GDPR – General Data Protection Regulation) – to teraz takie modne słowo. Co ono oznacza? Jest to polski skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie miało zastosowanie? RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od 25 maja 2018 r. 

Czym są dane osobowe? Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon czy adres IP komputera. 

Administrator Danych Osobowych w skrócie ADO to my: Espiro Centrum Terapii, zarejestrowana przy ul. Ślężnej 215/2 we Wrocławiu. 

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie w czasie rejestracji wizyty i przeprowadzania terapii W przypadku pracowników i współpracowników przy podpisywaniu umowy o pracę, współpracę, zlecenie lub dzieło.

Jakie dane przetwarzamy? 

Kierujemy się zasadą minimalizacji, to znaczy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji celu przetwarzania. W przypadku pacjentów sa to dane teleadresowe oraz dane o stanie zdrowia. W przypadku pracowników są to dane zebrane w czasie zatrudnienia poprzez kwestionariusz osobowy. W przypadku współpracowników są to podstawowe informacje o prowadzonej przez nich działalności.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Espiro Centrum Terapii którym jest:
– prowadzenie działalności terapeutycznej,

– zatrudnienie, ułatwienie życia naszym pracownikom i współpracownikom,
– prowadzenie analiz statystycznych.

Większość Twoich danych przetwarzamy na podstawie prawa pracy, prawa handlowego, prawa podatkowego, Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Pozostałe na podstawie dobrowolnej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce to możesz:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo żądać od nas sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie danych.
 3. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych.
  4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie wymaganym przez prawo lub niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1. do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, 
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 2. do przenoszenia danych – masz prawo poprosić i otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące,
 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas swoje skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (niebawem będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych mają nasi pracownicy oraz współpracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy przez okres jaki wymaga tego od nas prawo jeżeli jest podstawa prawna do ich przetwarzania. Dane pozyskane na podstawie zgody będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

 

Akty prawne

 1. Pełna treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest dostępna na stronie: GDPR
 2. Treść projektu ustawy o ochronie danych osobowych RODO jest dostępna na stronie: RODO